Pedagog szkolny


 

 

 

 GODZINY PRACY

PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 podamy wkrótce

 

 

 

 


 

 

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

 

          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - do zadań pedagoga należy w szczególności:

 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkołyi programu profilaktyki [...] w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły  i programu profilaktyki,

 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 


 

[pobierz] 1.3 MB poradnik_dla_rodzicow

Powyżej do pobrania poradnik dla rodziców -

„Jak pomóc dziecku w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej?”